Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Nettverk for private høyskoler fortsetter bare ut 2017

På NPHs årsmøte denne uken ble det vedtatt å oppløse nettverkssamarbeidet i sin nåværende organisatoriske form per 31. desember 2017. NPH vil imidlertid være i full virksomhet hele dette året.

Statssekretær Bjørn Haugstad sa i et innlegg på NPHs årskonferanse dagen etter årsmøtevedtaket at nedleggelsen må forstås som "en erkjennelse av dagens integrering av private høyskoler i det norske høyskolelandskapet". For NPHs medlemsinstitusjoner er det fortsatt et mål å videreføre et samarbeid, men fra 2018 i en annen form på andre allerede etablerte arenaer. Årsmøtet gjorde følgende vedtak: 1.Nettverk for private høyskoler (NPH) nedlegges i henhold til nettverkets vedtekter, med virkning fra den 31.12.2017. Årsmøtet ber arbeidsutvalget frem til årsskiftet 2017-2018, om å avvikle nettverksvirksomheten, og samtidig sikre en god videreføring av de private høyskolenes interesse-hevdingsarbeid. Arbeidsutvalget bes om så langt som mulig innen den 31.12.2017 å fullføre NPHs strategiske plan (Større grad av likeverdighet – strategisk plan for Nettverk for private høyskoler (NPH) 2014-2017. 2. Årsmøtet vedtar følgende retningslinjer for NPH/AUs forvaltning av et NPH- budsjett for 2017: a. NPHs aktivitetsnivå (utgiftsnivå) opprettholdes på 2016-nivå (ca. 1,1 mill kr.) i henhold til NPHs strategiske plan 2014-2017. b. NPHs beholdning per 31.12.16 (kr. 712.345) budsjetteres som inntekt og NPHs kontingentkrav til medlemsinstitusjonene reduseres tilsvarende (ca. 70 % reduksjon) c. NPH/AU bes om å ivareta avviklingen av NPH, etablere årsmelding og økonomirapport for 2017 og forelegge dette for NPHs medlemsinstitusjoner primo 2018 i form av en sluttrapport d. NPH/AU bes spesielt påse at ingen enkelt-institusjon (som NPHs vertsinstitusjon for sekretariatet og regnskapsførende institusjon – MF) blir økonomisk skadelidende ved nedleggelsen av NPH. 3. Valgperioden for nettverkets arbeidsutvalg (NPH/AU), valgt for 2016, forlenges med ett år. Vedtektenes krav om at det skal være et studentmedlem i NPH/AU (også) høsten 2017, drøftes med NSO.

Lagt ut: 2017-03-08 10:04:17
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no